Legal disclaimer

Gebruiksvoorwaarden

Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Het gebruik van de diensten van Ideaxis.com betekent dat de bezoeker van dienst Orthopedie – Traumatologie zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van dienst Orthopedie – Traumatologie en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van dienst Orthopedie – Traumatologie en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van dienst Orthopedie – Traumatologie . Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

Aansprakelijkheid

dienst Orthopedie – Traumatologie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. dienst Orthopedie – Traumatologie garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

dienst Orthopedie – Traumatologie is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien dienst Orthopedie – Traumatologie gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat dienst Orthopedie – Traumatologie een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en dienst Orthopedie – Traumatologie is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacyregeling

Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op de dienst Orthopedie – Traumatologie website en op alle Internet-initiatieven van dienst Orthopedie – Traumatologie

Inzamelen van informatie

• Bij registratie en acties dienst Orthopedie – Traumatologie verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Ideaxis.com voor marketingdoeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit schriftelijk aanduiden.
• In log-files Tenslotte wordt er informatie verzameld in log-files. dienst Orthopedie – Traumatologie kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het dienstenaanbod van dienst Orthopedie – Traumatologie nog beter af te stemmen op de noden van de gebruikers.
• Recht op inzage en correctie Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Gebruik van cookies

dienst Orthopedie – Traumatologie maakt gebruik van ‘cookies’, kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van dienst Orthopedie – Traumatologie garanderen.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

dienst Orthopedie – Traumatologie behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website of via e-mail.